Dizionario Siciliano-Inglese e viceversa

DIZIONARIO Siciliano – Inglese

A beddu cori – at beautiful hearth
Beddu crienti – beautiful custom
Bedda tiesta – beautiful mind
Ma bella a’ virita’ – but is the true
Stuiati u’ mussu – clean up your lips
Cchiu’ scuru i’ menzannuotti un po’ fari – darker than midnight can’t do
Sempri carni c’e’ nna’ pignata – ever meat in the pot
Occhiu i’ vitru e manu i’ cira – glass eyes and wax hands
Va’ travagghia – go at working
Va’ vuscati u’ pani – go to gain the bread
Bella vita – good life
Beddu priu – good pleasure
Mienza paruola – half wordCuntenti iddi cuntenti tutti – happy them happy all
Un ci’ curpa n’ta facci – he’s not guilt in the face
Cani i’ caccia – hunt dog
E’ finiu u’ film – is finished the movie
Sapi iddu – know him
Agneddu e sucu e’ finiu u’ vattiu – lamb and sauce and is finished the baptism
Un cincu e cinquantacincu – one five fifty-five
A’ cappeddu i’ parrinu- priest’s hat
Figghiu ra’ trimmutura – son of the three motors
Pigghia a’ carta – take the paper
Acqua fici a varca – the boat make water
E’ muriu u’ cani – the dog is dead
U fangu nconfrontu attia e’ acqua distillata – the mud compares to you is distilled water
Chista e’ a’ zita – this is the girl-friend
Semu a’ mmari – we are at the sea
Semu nna’ varca – we are on boat
Semu ricchi e’ nuddu u’ sapi – we are rich and nobody knows
Semu a’ cavaddu – we are up the horse
Unni ti’ facisti a’ stati ti fai u’ mmiernu – where you made the summer make the winter
Cu’ mania un pinia – who handle doesn’t suffer
Vulisti a’ bicirietta? Pedala – you have the bike? Biking
Ogghiu fitusu e a pariedda spunnata – dirty oil and pierced pot
Megghiu riri chi sacciu n’ca chi sapiri – is better say i know than say I knew
A’ fini ru’ surci – the end of the mouse
Finiu cuomu a fiesta i’ san lorienzu – is ended like saint laurent festival
Quantu spienni manci – how buy you eat
Bellu tiempu e bruttu tiempu un duranu u’ stessu tiempu – nice weather and bad weather don’t during the same time
L’acqua u’ vagna e u vientu asciuca – the water wet him and the wind dry him
Chianciemu cu’ un uocchiu – we are crying with one eye
Ti po’ passiari a scimmia – you could walk with the monkey
Mi staiu passiannu a’ scimmia – i’m walking the monkey
Rammilli ca ti sarbu – give to me and i keep for you
U’ puorcu e’ dintra – the pig is inside
Botta ri sali – salt shoot
Cu’ parro’ m’arricrio – who spoken enjoed myself
A morti e’ orba – the death is blind
A’ cu sutta a’ cu supra – who downstairs who upstairs
Buonu pa’ priessa – good for press
Scinni ru’ quatru – come down from the picture
Va’ scupati u’ mari – go to broom the sea
Trasiti i addini – enter the chicken
Acchiana u’ patri cu tutti i so’ figghi – go upstairs the father with all his sons
Un ti pigghiari sti atti a’ pittinari – don’t take these cats to comb
Cu mancia fa’ muddichi – who eat, makes crumbs
Calacci u purpu – get down the octopus

 

DIZIONARIO Inglese – Siciliano

At beautiful heart – a beddu cori
Beautiful custom – beddu crienti
Beautiful mind – bedda testa
But is beautiful the true – ma bella a virità
Clean up your lips – stuiati u mussu
Darker than midnight can’t do – cchiù scru ì menzannotti un po’ fari
Ever meat in the pot – sempre carni ntà pignata
Glass eyes and wax hand – occhi ì vitru e manu ì cira
Go at working – va travagghia
Go to gain the bread – va buscati u pani
Good life – bella vita
Good pleasure – beddu priu
Half word – menza parola
Happy them happy ali – cuntenti iddi, cuntenti tutti
He’s not guilty in the face – un ci culpa ntà facci
Hunt dog – cani ì caccia
Is finished the movie – e finiu u film
Know him – sapi iddu
Lamb and sauce and is finished the baptism – agneddu e sucu e finiu u vattiu
One five-fifty-five – un cinqu e cinquantacinqu
Priest’s hat – a cappeddu ì parrinu
Son of three motors – figghiu rà tri mutura
Take the paper – pigghia à carta
The boat make water – acqua fici a varca
The dog is dead – e muriu u cani
The mud compares to you is distilled water – u fangu confronto a tia è acqua distillata
This is the girl-friend – chista è a zita
We are at sea – semu a mari
We are on boat – semu nnà varca
We are rich and nobody knows – semu ricchi e nuddu u sapi
We are up the horse – semu a cavaddu
Where you made the summer make the winter – runni ti facisti a estati ti fai u ‘nviernu
Who handle doesn’t suffer – cu mania un pinia
You bring me by ass? – mi pigghi pu culu
You have the bike? Biking! – vulisti a bicirietta? Pedala!
Dirty oil and pierced pot – ogghiu fitusu e pariedda spunnata
Is better say i know than say i knew – megghiu riri chi sacciu e no chi sapieva
The end of the mouse – a fini ru surci
Is ended like saint laurent festival – finiu comu a festa ì san lorenzo
How buy I you eat – quantu spienni manci
Nice weather and bad weather don’t during the same time – bellu tempu e bruttu tempu un durano u stessu tempu
The water wet him and the wind dry him – l’acqua u vagna e u ventu u asciuga
We are crying with one eye – chianciemu cu un’occhiu
You could walk with the monkey – ti po’ passiari a scimia
I’m walking the monkey – mi staiu passiannu a scimia
Give to me and I keep for you – rammilli ca ti sarbu
The pig is inside – u porcu è dintra
Salt shoot – botta ri sali
Who spoken enjoied myself – cu parrò m’arricriò
The death id blind – à morte è orba
Who downstairs who upstairs – a cu sutta a cu supra
Good for press – bonu pà pressa
Come down from the picture – scinni ru quadro
Go to broom the sea – va scupati ù mari
Enter the chicken – trasiti ì ‘addini
Go upstairs the father with alI his sons – acchiana u patri cu tutti i so figghi
Don’t take these cats to comb – un ti pigghiari sti atti a pittinari
Who eats, makes crumbs – cu mancia fa muddichi
Get down the octopus – calacci u purpu