Dizionario Siciliano-Inglese e viceversa

DIZIONARIO Siciliano – Inglese

A beddu cori – at beautiful hearth
Beddu crienti – beautiful custom
Bedda tiesta – beautiful mind
Ma bella a’ virita’ – but is the true
Stuiati u’ mussu – clean up your lips
Cchiu’ scuru i’ menzannuotti un po’ fari – darker than midnight can’t do
Sempri carni c’e’ nna’ pignata – ever meat in the pot
Occhiu i’ vitru e manu i’ cira – glass eyes and wax hands
Va’ travagghia – go at working
Va’ vuscati u’ pani – go to gain the bread
Bella vita – good life
Beddu priu – good pleasure
Mienza paruola – half word Segue…